วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม เกมโค้ดใบ้คำ

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.ให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายออกมาส่งรหัส (ใบ้คำ) ให้สมาชิกในกลุ่มของตนเองโดยส่งรหัสตามสีโค้ดกลุ่มตนเอง คือ โค้ดสีแดงและโค้ดน้ำเงิน
2.ในการส่งรหัสสมาชิกในกลุ่มจะต้องตอบให้ถูกภายในระยะเวลาที่กำหนดหากสมาชิกในกลุ่มตอบผิดคะแนนจะถูกย้ายไปเป็นของอีกกลุ่มทันที

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
คณะผู้จัดทำ

1.นายอภิพล วงศ์เติ๊ก
2.นางแพรทอง วินาภา
3.นางณัฐนันท์ สวัสดิ์พัฒนาวงค์
4.นางสาวนิดานุช ปันโปธา
5.นางสาวปริฉัตร ต๊ะสินธุ
6.นางสาวศิริพร สัมฤทธิสุทธิ์