วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม Timeline ขุนช้างขุนแผน

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นจำนวน 2 – 4 คน
2. สับกองการ์ด และแจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ 3 ใบ โดยแจกการ์ดด้านที่ไม่มีตัวเลขให้ผู้เล่น (การ์ดที่มีเลขคว่ำหน้า)
3. ผู้เล่นคนที่ 1 วางการ์ด 1 ใบ
4. ผู้เล่นคนถัดมาวางการ์ด 1 ใบ ลำดับเหตุการณ์ในการ์ด โดยหากคิดว่าเหตุการณ์ในการ์ดของตนเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าการ์ดที่วางอยู่ ให้นำการ์ดวางไว้ข้างการ์ดเดิมด้านล่างซ้าย หากคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังการ์ดที่วางอยู่ ให้นำการ์ดวางไว้ข้างการ์ดเดิมด้านล่างขวา
5. หลังจากวางในตำแหน่งที่ต้องการ ให้ผู้เล่นพลิกการ์ดที่วางใบแรกและการ์ดของตนเองให้เป็นด้านที่มีตัวเลข หากวางตามการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ถูกต้อง (เรียง 1 – 20) ให้ผู้เล่นคนถัดไปวางการ์ดต่อ
6. หากผู้เล่นเรียงการ์ดลำดับเหตุการณ์ผิดให้ผู้เล่นจั่วการ์ดเพิ่ม 1 ใบ
7. เรียงการ์ดลำดับเหตุการณ์จนกว่าจะมีผู้เล่นที่การ์ดหมดมือ ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะ

คณะผู้จัดทำ

อาจารย์ณัฐชยา ปันทกา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา