วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว “บัตรคำสไลด์”

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว “บัตรคำสไลด์” ภายใต้โครงการการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดลำปาง