วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว “บัตรคำสไลด์”

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว “บัตรคำสไลด์” ภายใต้โครงการการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดลำปาง


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา