วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ลูกเต๋าความคิดพิชิตภาษา)

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง