วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

ขยับกายวันละนิด

ออกกำลังกาย

นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากแนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับขอบข่ายงานแนะแนวด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ สื่อวีดิโอเกี่ยวกับการบริหารร่างกายประกอบกับเสียงเพลง ที่จำนวน 10 ท่า เวลาความยาวของวิดีโอ 5 นาที

ประโยชน์
ช่วยส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ทักษะในการรับรู้ความรู้สึก

แนะนำการใช้งานนวัตกรรม

การใช้งานนวัตกรรม