วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

นวัตกรรม ลูกเต๋าเล่าเรื่อง

แนวคิด
เนื่องด้วยปัจจุบันนักเรียนไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าตอบคำ ถามดังนั้นการใช้ลูกเต๋าเล่าเรื่องเพื่อช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและนักเรียนได้กล้าแสดงออก

ลักษณะนวัตกรรม
เป็นลูกเต๋าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่โยนได้ทำ ให้ผู้เล่นมีความกล้าแสดงออกมีความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องและในกลุ่ม

คู่มือ