วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2566

วิธีการเล่น

คณะผู้จัดทำ

1. อาจารย์ณัฐชยา ปันทกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
2. นางสาวพิมพ์ชนก มะโนสม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. นางสาวดารินทร์ ศรีวิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5. นายณัฐสิทธิ์ สามทะมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. นายพรปวัฒน์ อุดเมืองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง