วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม ตามล่าหาคำ 3 ภาษา

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งกลุ่มผู้เล่นกลุ่มละประมาณ 5-8 คน
2.แจกการ์ดโค้ดคำศัพท์ให้ผู้เล่นคนละเท่า ๆ กัน
3.กลุ่มใดถอดรหัสได้ครบก่อน เป็นทีมชนะซึ่งในเฉลยจะมีทั้งภาษาไทยและภาษากะเหรียง

คณะผู้จัดทำ

1.นายอนันต์ เตธะระ (คุณครู)
2.นางสาวดารุณี มานะตา (คุณครู)
3.นางสาวยธันยพร สมานเกริกไกร (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา