วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

บอร์ดเกม ตามล่าหาคำ 3 ภาษา

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งกลุ่มผู้เล่นกลุ่มละประมาณ 5-8 คน
2.แจกการ์ดโค้ดคำศัพท์ให้ผู้เล่นคนละเท่า ๆ กัน
3.กลุ่มใดถอดรหัสได้ครบก่อน เป็นทีมชนะซึ่งในเฉลยจะมีทั้งภาษาไทยและภาษากะเหรียง

คณะผู้จัดทำ

1.นายอนันต์ เตธะระ (คุณครู)
2.นางสาวดารุณี มานะตา (คุณครู)
3.นางสาวยธันยพร สมานเกริกไกร (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2