วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย

คู่มือการจัดกิตกรรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย ผู้เขียนเรียบเรียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกสนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาพลังสุขภาพจิตให้กับตัวเอง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน พลังสุขภาพจิต ที่พร้อมรับกับสภาพปัญหาที่ไม่คาดคิด และอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้งยังจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศที่ต้องการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย
คู่มือการจัดกิจกรรม “ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย” ประกอบไปด้วย กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “ตุงปรับอารมณ์”
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “ภาพปรับความคิด”
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “แปลนชีวิต”
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “แลกของขวัญ”
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง “รู้ทันเทคโนโลยี”
กิจกรรมที่ 6 เรื่อง “รำวงกระชับมิตร”
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง “เรื่องเล่าของวันวาน”

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านออนไลน์ E-Book https://anyflip.com/wukzv/oqls/