วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2023

ผู้สูงวัย ใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัย ใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก” มีวัตถุปรงสงคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) มีความหวัง (Hope) และมีความสามารถในการฟื้นพลัง (Resilience) เมือพบกัยความทุกข์ยาก สามารถกลับมาสู่สภาพเดิม และสภาพที่ดีกว่าเดิมเพื่อบรรลุความสำเร็จ
คู่มือการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์ ส่งกำลังใจ”
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “ฉันทำได้ เธอทำดี”
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “คิดบวกกับสิ่งที่เป็น”
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “บันทึกขอบคุณ”
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง “นิทรรศการผู้สูงวัย”
กิจกรรมที่ 6 เรื่อง “หอคอยแห่งความหวัง”
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”
กิจกรรมที่ 8 เรื่อง “กูเกิล (google) ฟื้นพลัง”

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านออนไลน์ E-Book https://anyflip.com/wukzv/uyqj/