วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

เจ้าพ่อประตูผา : จากความเชื่อและพิธีกรรมสู่บทบาทสำคัญในชุมชนลำปาง

01 ก.ค. 2022
1039

ผู้เขียน : เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์, ธิดารัตน์  ผมงาม
Veridian E – Journal , Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts Volume 12 Number 2 : ( March – April 2019)
คำสำคัญ: เจ้าพ่อประตูผา, ความเชื่อและพิธีกรรม, บทบาทหน้าที่, ชุมชนลำปาง