วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พิชิตความสำเร็จ ชุดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พิชิตความสำเร็จ ชุดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เขียนเรียบเรียงเพื่อใช้ส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เพื่อให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและส่งผลดีต่อประเทศชาติ

อ่านออนไลน์ที่ E-book https://anyflip.com/wukzv/rwiu/

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง