วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2024

บัตรคำ QR CODE อาชีพอะไรเอ่ย

แนวคิดสำคัญ
สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ คือ สิ่งที่เป็นตัวกลางที่ มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ หรือในยุคที่เต็มไปด้วย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารต่างๆ โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียนเอง ทำให้ผู้เรียนมีการเบลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง วิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะในการเรียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ และทักษะการคิด วิเคราะห์


ลักษณะนวัตกรรม
บัตรคำ QR CODE อาชีพอะไรเอ่ย เป็นการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัยโดยใช้ ระบบ AR หรือชื่อเต็มคือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีการผสมผสานโลก เสมือน โดยใช้ OR CODE เป็นตัวสแกนในตัวบัตรคำ OR CODE จะบระกอบด้วย คำถามปริศนาเกี่ยวกับอาชีพ ส่วนในตัวระบบ OR CODE จะประกอบด้วยอาชีพ


ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพ ต่างๆ จากคำถามปริศนา และมีทักษะ การคิด วิเคราะห์ และได้เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

คู่มือ