วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

พลังและศักยภาพชุมชน สู่สังคมผู้สูงอายุ

โครงการการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็ก “พลังและศักยภาพชุมชน สู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชุดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในการดูแลตนเอง และสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนำมาใช้ ในการให้พลังผู้สุงอายุ รวมถึงเป็นแนวทางในการใช้รูปแบบของคนสองวัยในการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสังคม ของวัยเตรียมสูงอายุ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PF8733

คณะผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา และคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2564