วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

พลังและศักยภาพชุมชน สู่สังคมผู้สูงอายุ

โครงการการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็ก “พลังและศักยภาพชุมชน สู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชุดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในการดูแลตนเอง และสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนำมาใช้ ในการให้พลังผู้สุงอายุ รวมถึงเป็นแนวทางในการใช้รูปแบบของคนสองวัยในการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสังคม ของวัยเตรียมสูงอายุ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PF8733

คณะผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา และคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2564


Related posts
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เจ้าพ่อประตูผา : จากความเชื่อและพิธีกรรมสู่บทบาทสำคัญในชุมชนลำปาง
The Development of ICT Literacy Using E – Learning as a Tool : ASEAN Cyber University Certificate Course as a Case Study
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง