วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21

ตําราทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21 (Thinking Skills For 21st Century Teachers)
ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาทักษะการคิดสําหรับผู้สอน สําหรับผู้เรียนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.5 ปี) ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาสาระจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร บทความวิชาการและเอกสาร
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิด การสอนคิดและการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ E-book

โดยเนื้อหาของตําราเล่มนี้ประกอบด้วย 9 หัวเรื่อง
บทที่ 1 มหัศจรรย์แห่งสมองกับการพัฒนาการคิด
บทที่ 2 ธรรมชาติและความสําคัญของการคิด
บทที่ 3 ทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิด
บทที่ 4 แนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดในศตวรรษที่ 21
บทที่ 5 สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
บทที่ 6 ทักษะการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
บทที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21
บบที่ 8 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
บทที่ 9 การคิดเชิงระบบ

ผู้เขียน เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านออนไลน์ที่ E-book https://online.pubhtml5.com/mavf/kjak/